ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การเงินทหารอากาศเข้าเยี่ยมชม
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง ดุจหทัย หาญสวธา รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะผู้บริห...
ประเมิน KM
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมการเงินทหารเรือ เข้ารับการประเมินจากคณะทำงานการจัดการความรู้...
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิ.ย.๕๙ เพื่อรับทรา...
ซ้อมดับเพลิง ๒๕๕๙
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ เพื่อรับทราบขั้นตอน และเทคนิคการดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากแผนกดับเ...
เปิดอบรมจ่าตรีใหม่
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเ...
กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และข้าราชการกรมการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมฟังบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไ...
กิจกรรมออกกำลังกาย
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ สนามหญ้า กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]  63  [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]