ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
โบว์ลิ่งการกุศล ๒๕๖๐
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ก.พ.๖๐ ณ MAJOR BOWL HIT เมเจอร์ซีน...
พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบ...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔ จำนวน ๒ นาย ปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔ จำนวน ๑ ...
ต้อนรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่เหล่...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อวันท...
กิจกรรมสาธารณะกุศล
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการเหล่าทหารการเงิน มอบสิ่งของและบริจาคเงินเพื่อสนับนุนการดำเนินการให้แก่โรงเร...
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ประจำปี ๖๐ ตามขั้นตอนและวิธี...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]  58  [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]