ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือจำนวน ๓ นาย เมื่อวัน...
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ๒๕๖๖
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี...
กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ คณะผู้บริหารและกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
คณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นำนักเรียนชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ ว...
กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงิน...
การทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่กองทัพเรือกำหนด โดยเ...
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กำลังพลกรมการเงินทหารเรือข้าราชการและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ชุมชน วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5]  6  [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]