ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมหน่วยการเงิน
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมคำนับ พลเรือตรีนพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายเงินตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด...
กีฬาประเพณีการเงิน
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีการเงิน-ธนาคาร พื้นที่สัตหีบ ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๖ มี....
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๑ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้...
ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี
กรมการเงินทหารเรือโดยกองเงินเดือนร่วมกับกรมสรรพากรจัดให้มีการบริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๐ ให้กับข...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอก สุรพันธ์ ตันติเวชกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานคู่ขนานในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ...
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำกำลังพลกรมการเงินทหารเรือในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเดินทางด้วยเรือเวรด่วนธุรการ จากท่าเร...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]  32  [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]