ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปีภาษี ๒๕๖๒
กรมการเงินทหารเรือโดยกองเงินเดือนร่วมกับกรมสรรพากรจัดให้มีการบริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๒ ให้กับข...
การฝึกแถว ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน
โรงเรียนเงินทหารเรือจัดให้มีการฝึก ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ให้แก่นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับการสน...
การทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
กรมการเงินทหารเรือจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลของกำลังพล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่กองทัพเรือกำหนด โดยเ...
พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวัฒน์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ป...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ ระหว่างว...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย ณ ห้องประชุม ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเงินพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อแนะนำในการปฏิ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  11  [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]