ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
นาวีวิจัย 2018
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือที่ปรึกษาคณะทำงานวิจัยของกรมการเงินทหารเรือนำคณะนักวิจัย โดยมีนาวาโทหญิง พรรณวิภา ยนนาวา หัวหน้าผู้ส...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย ณ ห้องปร...
ตรวจประเมินผล PMQA
นาวาเอก สุรพันธ์ ตันติเวชกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะทำงานรับตรวจประเมินผล (Site visit) การดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี...
ผ้าป่าสามัคคี
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัด เทพพ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ทหารกองประจำการ ที่สมัครรับการต่อเนื่อง ได้รับการบรรจุเป็นนาย...
กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๔
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือรับเงินบริจาคเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการ...
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ก...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]  40  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]