ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนาและเจริญภาวนา เนื่องใ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบั...
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือเข้าตรวจกรมการเงิน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอกชัยวิน อาศนเลขา รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือและคณะ ในโอกาสเ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจกรมการเงิน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสเข้าตรวจสอบกรมการเงินทหารเรือ เมื่อว...
พิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ...
การเงินทหารอากาศเข้าเยี่ยมชม
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง ดุจหทัย หาญสวธา รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะผู้บริห...
ประเมิน KM
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ของกรมการเงินทหารเรือ เข้ารับการประเมินจากคณะทำงานการจัดการความรู้...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]  56  [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]