ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ให้โอวาทจ่าตรีบรรจุใหม่
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการชั้นประทวนบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน เ...
กิจกรรมสาธารณะกุศล
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการเหล่าทหารการเงิน มอบสิ่งของและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารกำลังพล และ การปฏิบัติงานตามโครงการ Nationa...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้ฐานข้อมูลบัญชีธนา...
การบรรยายทางวิชาการ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง หลักประมวลจริยธรรมและศิลธรรมโดยคุณ ฮาร์ตันโต้ คุนาวัน...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวัน...
กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]  30  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]