บรรยายพิเศษการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ร.ต.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-03-16 15:05:44