ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ๑๒ พ.ค.๕๘
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๓ นาย เมื่อ...
การสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบัญชี
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบัญชี เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม...
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะนายทหารการเงิน หลักสูตรชั้นนายนาวาของโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ และข้...
พิธีปลดทหารกองประจำการ
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในวันที่ ๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๔ นาย ประกอบด้วย ผลัด...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๙ นาย เมื่อวันท...
กิจกรรม ๕ ส
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงานในการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้น...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพเรือ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการเข้าสู่โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]  60  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]