ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดรูปแบบการรับส่งหน้าที่
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดรูปแบบการรับส่งหน้าที่หัวหน้านายทหารการ...
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ เพื่อรับทราบขั้นตอน และเทคนิคการดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากแผนกดับเ...
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๒๔ ...
ทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ พร้อมทั้งข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นก...
ดูงานด้านการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปดูงานด้านการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ณ กองการเงินและการบัญชี กรมชลประทานสามเสน...
จ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะ เดินทางไปดูการปฏิบัติงานด้านการเงิน
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปดูการปฏิบัติงานด้านการเงินเละบัญชีในหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๓ นาย เมื่อวันที่ ๑๖ ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]  81  [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]