ทั้งหมดจำนวน 754 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรมทางศาสนา
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และข้าราชการกรมการเงินทหารเรือร่วมฟังการบรรยายธรรมจาก พระมหาสมคิด ปิยวณฺ โณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระ...
การประปานครหลวงเข้าเยี่ยมดูงาน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการประปานครหลวงในโอกาสเข้าเยี่ยมดูงานด้านการจัดการความรู้และงานด้าน...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมศู...
ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยวิธีสมาธิบำบัด เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ ณ ห้...
อบรมเชิงปฏิบัติการ
กรมการเงินทหารเรือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกรมการเงินทหารเรือ" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ส.ค.๖๐ ณ ห...
กิจกรรมสาธารณะกุศล
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]  47  [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]