ทั้งหมดจำนวน 701 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กิจกรรม ๕ ส
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส ...
การควบคุมภายใน
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การควบคุมภายใน" โดยคุณ อัจฉรา อัคนิทัติ เมื่อวัน...
KM Sharing
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง KM Sharing ของกรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวัน...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ นาย เมื่อว...
กิจกรรมสารธารณกุศล
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑๒ นาย เมื่อวั...
วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ๒๕๕๙
กรมการเงินทหารเรือได้เข้าร่วมในการจัดงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]  47  [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]