ทั้งหมดจำนวน 810 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมการเง...
กิจกรรม ๕ส
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวัน...
พิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ปร...
วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
กรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗" เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดย นาวาเ...
กง.ทร.เข้าร่วมกิจกรรม KM กองทัพเรือ งป.57
กง.ทร.เข้าร่วมการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี งป.57 ซึ่ง กง.ทร. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1...
ดูงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ครู ข้าราชการโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชกา...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการความรู้
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการความรู้ของ กรมการเงินทหา...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]  83  [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]