ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๒
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะข้าราชการกรมการเงินทหารเรือรับเงินบริจาคเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในกา...
อบรมการจัดทำฎีกาอิเล็กทรอนิกส์
กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมการจัดทำฎีกาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้าราชการสังกัด การเงินฐานทัพเรือกรุงเทพ การเงินกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารส...
ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรมการเงินทหาร...
โรงเรียนการเงิน ดูงานนอกสถานที่
นาวาเอกหญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำคณะครูโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้...
การอบรมเรื่อง ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมกรมการเงินทหารรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่าง...
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าหน้าที่บริการสาธารณะสุข ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้กับข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ...
การฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิง
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ เพื่อรับทราบขั้นตอน และเทคนิคการดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากแผนกดับเ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]  72  [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]