ทั้งหมดจำนวน 798 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
การอบรมทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร เมื่อวันที่ ๑๐ ส...
ตรวจควบคุมภายใน ๕๙
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือให้การต้อนรับนาวาเอก บรรพต เนตรกระจ่าง รองเจ้ากรมจเรทหารเรือและคณะ ในการตรวจสอบการควบคุมภายใ...
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนาและเจริญภาวนา เนื่องใ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัดกรมการเงินทหารเรือ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบั...
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือเข้าตรวจกรมการเงิน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ นาวาเอกชัยวิน อาศนเลขา รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือและคณะ ในโอกาสเ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจกรมการเงิน
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสเข้าตรวจสอบกรมการเงินทหารเรือ เมื่อว...
พิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]  62  [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]