ทั้งหมดจำนวน 782 ข่าว
หัวข้อข่าว/รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเงินหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิ.ย.๕๙ เพื่อรับทรา...
ซ้อมดับเพลิง ๒๕๕๙
กรมการเงินทหารเรือ จัดการฝึกอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ เพื่อรับทราบขั้นตอน และเทคนิคการดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากแผนกดับเ...
เปิดอบรมจ่าตรีใหม่
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเ...
กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และข้าราชการกรมการกรมการเงินทหารเรือ ร่วมฟังบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไ...
กิจกรรมออกกำลังกาย
กรมการเงินทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ สนามหญ้า กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม...
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่บุคคลพลเรือนที่ได้รับการบรรจุใหม่เป็นนายทหารประทวนสังกัดกรม...
สัมมนา เรื่อง ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เมื่อวั...
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  61  [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112]