สิทธิทางการเงินของข้าราชการเกษียณ
       
  กง.ทร. ได้จัดทำคำแนะนำสิทธิทางการเงินของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๕๖ ซึ่งประกอบด้วยประเภทของเงินตามสิทธิที่พึงจะได้รับ แนวทางปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อ รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องใช้ประกอบการขอเบิก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๕๖ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาข้อขัดข้องในการขอเบิกเงินต่างๆ พร้อมกันนี้ได้แนบคำแนะนำดังกล่าวมาด้วยแล้ว  
       
  ไฟล์แนบ    
  - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (doc)
- หนังสือแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอดแบบ 1 (pdf)
- หนังสือแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอดแบบ 2 (pdf)
- สิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุราชการ.doc (doc)
- คู่มือการใช้งานระบบบำนาญ เพื่อดูใบจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ (pdf)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ น.ท.ไชยา โอชารส  
  วันที่นำเข้า : 2013-08-19 14:51:08