ประกาศผลสอบจัดอันดับเลื่่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๕ กรมการเงินทหารเรือ
       
  ตามประกาศกรมการเงินทหารเรือ ลง ๒๙ มี.ค.๖๕ เรื่อง การสอบเพื่อเลื่่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๕ นั้นบัดนี้การสอบเพื่อเลื่่อนฐานะนายทหารประทวน พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับการพิจารณาบรรจุในตำแหน่งอัตราต่างๆ ตามไฟล์ที่แนบ  
       
  ไฟล์แนบ    
  - ผลสอบเลื่่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๕ (pdf)
 
       
  ที่มา  
  ผู้นำเข้า : ว่าที่ น.ท.วีระ ชมชัย  
  วันที่นำเข้า : 2022-05-27 09:12:25