กองเงินเดือน

มีหน้าที่ เบิก รับ จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในกองทัพเรือ และเงินอื่น ๆ ที่เบิกควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ตลอดจนเงินอื่น ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ออกจากราชการและที่เสียชีวิต

แผนกเงินเดือน

มีหน้าที่ เบิก รับ จ่าย เงินเดือน และเงินอื่น ๆ ที่เบิกควบกับเงินเดือนของข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของข้าราชการที่เสียชีวิตตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเดือนข้าราชการในกองทัพเรือ

แผนกค่าจ้างและค่าตอบแทน

มีหน้าที่ เบิก รับ จ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ออกจากราชการและเสียชีวิต ตลอดจนตรวจสอบรับรองค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

แผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ

มีหน้าที่ ดำเนินการ เบิก รับ จ่าย เบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการที่ออกจากราชการและเสียชีวิต ตลอดจนตรวจสอบรับรองเงินเบี้ยหวัดและบำนาญ
  น.อ.หญิง มยุรี ร่วมไชย
ผู้อำนวยการกองเงินเดือน

02-4754725
   
     
   
  น.อ.หญิง วารุณี คลายภิรมย์
รองผู้อำนวยการกองเงินเดือน
02-4755667
 
     

 

แผนกเงินเดือน

 

แผนกค่าจ้างและค่าตอบแทน

 

แผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ

 
       
  น.ท.ทรงชัย  สายบัวทอง
02-4754541
  น.ท.นิกร ใจแสน
02-4754562
  น.ท.จีระศักดิ์ ศริอินทร์
02-4754563