กองการเงินต่างประเทศ

มีหน้าที่ ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อ การจ้างในประเทศที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

แผนกการเงินจัดซื้อจ้าง

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การจ้างจากต่างประเทศ และการซื้อ การจ้างในประเทศที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

แผนกค่าใช้จ่าย

มีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศทุกประเภท รวมทั้งค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือในต่างประเทศ

แผนกใบสำคัญ

มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการผลักใช้ใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนำส่ง และใบสำคัญ
 

น.อ.หญิง รุจนี จันทรมณี
02-4755561

   
     
   
  ว่าที่นาวาเอก วสันต์ เสืองามเอี่ยม
รองผู้อำนวยการกองการเงินต่างประเทศ
02-4755841
 
   
 
 

 

แผนกการเงินจัดซื้อจ้าง

 

แผนกใบสำคัญ

 

แผนกค่าใช้จ่าย

 
       
  น.ท.หญิง อรอุมา  ทองหน้าศาล
  ว่างบรรจุ
 

น.ท.ปริญญา  กรุดเพชร
02-4755562