กองค่าใช้จ่ายทั่วไป

มีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ การซื้อการจ้างในประเทศ และรายจ่ายเงินงบกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๑

มีหน้าที่ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื้อ การจ้าง ที่เบิกจากงบประมาณ

แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๒

มีหน้าที่ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื้อ การจ้างที่เบิกจากงบกลาง เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน และเงินงบประมาณที่เบิกแทนส่วนราชการอื่น

แผนกใบสำคัญ

มีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการผลักใช้ใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนำส่งเงิน และใบสำคัญ
 
  น.อ.ณัฐพล ทำเนียบ
ผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป
02-4754735
   
     
   
  ว่าที่นาวาเอกหญิง วาสิตา พ่วงวิจิตร
รองผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป
02-4755593
 
     

  แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๑   แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๒   แผนกใบสำคัญ  
       
  ว่างบรรจุ
02-4754591
  น.ต.ธีรพัฒน์  พงศ์อุดม
02-4754593
  น.ท.เกียรติชน  สนธินอก