กองธุรการ

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ การกำลังพลและการธุรการ

แผนกธุรการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย การพัสดุ และการบริการของกรม

แผนกกำลังพล

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพล ของเหล่าทหารการเงินที่รับผิดชอบ
  น.อ.วรธรรม โกวิท
   

 

แผนกธุรการ

แผนกกำลังพล

 
   
  ว่าที่ น.อ.หญิง นวลจันทร์ บุญเกิด
02-4754583
ว่าที่ น.ท.ชลนที ชมภู
02-4755595