กองบัญชีและการเงิน

มีหน้าที่ จัดทำบัญชีเงิน รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรือ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพเรือและส่วนราชการในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ เว้นกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ

มีหน้าที่ จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ เงินทดรองราชการ และเงินอื่น ๆ ที่ต้องฝากคลัง ตลอดจนจัดทำรายงานการเงินของกองทัพเรือ

แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ

มีหน้าที่จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณกองทัพเรือ

แผนกรับจ่ายเงิน

มีหน้าที่รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรือ

แผนกการเงิน

มีหน้าที่ ดำเนินการ เบิก รับ จ่าย เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของ กองบัญชาการกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ และส่วนราชการในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ เว้นกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 
  น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ กระพี้แดง
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
02-4754733
   
         
     
  น.อ.ศศิร์พล  คล้ายวัชรมาลา
รองผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
02-4754761
  น.อ.หญิง พรพิศ สุริยผัส
รองผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
02-4754761
 
         

แผนกบัญชีเงินใน งป.   แผนกบัญชีเงินนอก งป.   แผนกรับจ่ายเงิน   แผนกการเงิน
     
น.ท.หญิง อาภาพรรณ  ชำนาญการณ์
02-4754485/5458
  น.ต.หญิง รังสิมาพร  ทับทิมทอง
02-4755683
  ว่าที่ น.ต.หญิง พจวรรณ  นนทมิตร
02-4754551
  น.ท.ไชยา  โอชารส
02-4754585