กองวิทยาการ

มีหน้าที่เสนอแนะ ให้คำแนะนำ และชี้แจง เกี่ยวกับวิทยาการในด้านการเงิน การบัญชี และระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน และการคลัง การหารือ การขอทำความตกลงด้านการเงินกับหน่วยนอกกองทัพเรือ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานการเงิน กรรมวิธีข้อมูลด้านการเงิน การฝึกและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน

แผนกวิทยาการ

มีหน้าที่เสนอแนะให้คำแนะนำ และชี้แจง เกี่ยวกับวิทยาการในด้านการเงินการบัญชี และระเบียบข้อบังคับทางการเงิน และการคลัง ตลอดจนการหารือการขอทำความตกลงด้านการเงินกับหน่วยนอก กองทัพเรือ

แผนกแผนงานและพัฒนา

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน การตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบงานการเงิน ตลอดจน อำนวยการและกำกับการเกี่ยวการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกรรมวิธีข้อมูลในด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมงบประมาณ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนการเงิน

มีหน้าที่ ดำเนินการฝึกและการศึกษาของเหล่าทหาร การเงิน ตลอดจนจัดทำตำรา และเครื่องช่วยการศึกษา
  น.อ.หญิง สุพัตรา สารโภค
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ
02-475-55066

   
     

น.อ.สลากร สำราญสำรวจกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนการเงิน
02-4755648
น.อ.นิวัตน์ สุขสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ
02-4755677
             

โรงเรียนการเงิน

 

แผนกแผนงานและพัฒนา

 

แผนกวิทยาการ

 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

     
น.ท.พระชัย อ้นวงษา
  น.ท.เอกชัย จิตต์เส้ง
02-4755693
  น.ท.หญิง รุ่งนภา พิมพานทอง
02-4755694
 

วาที่ น.ท.บงกฤษณ์ รอดคลองตัน
02-4755608