กองการเงินต่างประเทศ

มีหน้าที่ ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อ การจ้างในประเทศที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

แผนกการเงินจัดซื้อจ้าง

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การจ้างจากต่างประเทศ และการซื้อ การจ้างในประเทศที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

แผนกค่าใช้จ่าย

มีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิก รับ จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศทุกประเภท รวมทั้งค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือในต่างประเทศ

แผนกใบสำคัญ

มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการผลักใช้ใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนำส่ง และใบสำคัญ
 

น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์
02-4755561

   
     
   
  น.ท.หญิง ฐาปนพร  เอี่ยมโอภาส
รองผู้อำนวยการกองการเงินต่างประเทศ
02-4755841
 
     
   
  ร.ท.ฐาพล  พึ่งผล
ประจำ กงต.กง.ทร.
 

 

แผนกการเงินจัดซื้อจ้าง

 

แผนกใบสำคัญ

 

แผนกค่าใช้จ่าย

 
         
  น.ท.อุกฤษฏ์ เกษร
 
 

น.ท.หญิง สุขุมา  ขาวรุ่งเรือง
ม.หอการค้าไทย 43
02-4755562

 
             
       
 

ร.อ.นภพล กรีกุล

  ร.ต.สุริยา  โลธิเสน

  ร.ท.สขภณ เย็นทะชิตร์
02-4755562
 
             
         
  ร.ท.หญิง วาริณี ไวยฤทธิ์
ม.สยาม 47
      ร.ท.อธิพันธ์ ตันนุตร  
             
         
  ร.ท.หญิง รวมพร วงศ์อุไร
ม.ธรรมศาสตร์ 55
02-4754594
      ร.ท.หญิง วนิภา ภิญญวัย  
             
         
  ร.ต.หญิง ปรีดาพร  ดวงเจริญ
ม.ราม ฯ 56
      ร.ต.สุริยา พิจิตรนพรัตน์  
             
           
  ร.ต.หญิง วรางคณา สุวาทิต