กองค่าใช้จ่ายทั่วไป

มีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ การซื้อการจ้างในประเทศ และรายจ่ายเงินงบกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๑

มีหน้าที่ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื้อ การจ้าง ที่เบิกจากงบประมาณ

แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๒

มีหน้าที่ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การซื้อ การจ้างที่เบิกจากงบกลาง เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน และเงินงบประมาณที่เบิกแทนส่วนราชการอื่น

แผนกใบสำคัญ

มีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการผลักใช้ใบสำคัญค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวม เก็บรักษาฎีกาเบิกเงิน ใบนำส่งเงิน และใบสำคัญ
 
  น.อ.ศิริชัย แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป
02-4754735
   
     
   
  น.อ.หญิง สุรพร มั่งมี
รองผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป
02-4755593
 
     

  แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๑   แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย ๒   แผนกใบสำคัญ   ช่วยราชการ  
             
  น.ท.หญิง วาสิตา พ่วงวิจิตร
02-4754592
  น.ท.หญิง พุทธชาติ ลวสุต
ม.กรุงเทพ 25
02-4754593
         
                 
           
  ร.อ.หญิง ฐิติรัตน์ ปลื้มใจ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
02-4754591
  ร.อ.หญิง สุปาณี  ผลงาม
02-4754593
  ร.ท.ปฏิคม สมสมัย  
 
                 
           
  ร.ท.ประวิทย์  เพชรรัตน์
02-4754593
  ร.ต.ทวนชัย  บรรยง   ร.ต.ธนา มีเดช      
                 
               
      ร.ต.หญิง สมสิริ  เทพศิริ