กองควบคุมงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในกองทัพเรือ งบประมาณที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทนส่วนราชการอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื่น ตลอดจนควบคุมและจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมการเงินทหารเรือ และของกองทัพเรือ

แผนกควบคุมงบประมาณ

มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในกองทัพเรือ และงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้เบิกแทนส่วนราชการอื่น รวมทั้งดำเนินการบริหารงบประมาณของกรมการเงินทหารเรือ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับเงินค้างเบิกข้ามปี การกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีและจัดทำประมาณการรายได้ประจำปีของกองทัพเรือ

แผนกเบิกจ่าย

มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณที่เบิกแทนส่วนราชการอื่น

แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณที่้เบิกแทนส่วนราชการอื่น รวมทั้งตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง ตลอดจนจัดทำรายงายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการเงินทหารเรือ และของกองทัพเรือ
  น.อ.หญิง บังอร คุ้มวงษ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมงบประมาณ
02-4754722
   
     
     
 

น.อ.หญิง นฤมล เงินบำรุง
รองผู้อำนวยการกองควบคุมงบประมาณ
02-4755726

 
     

แผนกควบคุมงบประมาณ

 

แผนกเบิกจ่าย

 

แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

 

ประจำกอง

     
น.ท.ไชยา โอชารส
02-4755666
  น.ท.หญิง ภัทราภรณ์  ทวีชัย
หอการค้า 33
02-4754571
  น.ท.สุขสันต์ เหมศรี   ร.ต.หญิง จิราภรณ์ พรหมปาริจ
             
       
น.ต.อภิเดช พลชารี   ร.ต.หญิง อุทุมพร  วงษ์คำภู
-
02-4754574
  ร.อ.แมน ชูช่วย
-
02-4755666
 

 

             
           
    ร.ต.หญิง นันทพรรณ สุวรรณวิสูตร์
02-4754574