กองธุรการ

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ การกำลังพลและการธุรการ

แผนกธุรการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัย การพัสดุ และการบริการของกรม

แผนกกำลังพล

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพล ของเหล่าทหารการเงินที่รับผิดชอบ
  น.อ.ธวัชชัย คุรุธัช
02-4755596
   

 

แผนกธุรการ

ประจำกอง

แผนกกำลังพล

 
   
  น.ท.หญิง นวลจันทร์ บุญเกิด
02-4754583
น.ท.ดำรงฤทธิ์ ยนนาวา
ม.สยาม
02-4754737
 
         
     
  น.ต.โสรัจ เชื้อฉ่ำหลวง
นรจ.26 / มสธ. 43
02-4754583
  ร.อ.ชลนที ชมภู
นรจ.39 / ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 49
02-4755595
 
         
     
  ร.ต.ศิรสิทธิ์   ช่างคิด
02-4754583
  ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์  รอดอินทร์
02-4755595
 
         
       
      ร.ต.กิตติพงษ์ ปานเพ็ชร