กองบัญชีและการเงิน

มีหน้าที่ จัดทำบัญชีเงิน รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรือ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพเรือและส่วนราชการในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ เว้นกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ

มีหน้าที่ จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน เงินในงบประมาณ เงินทดรองราชการ และเงินอื่น ๆ ที่ต้องฝากคลัง ตลอดจนจัดทำรายงานการเงินของกองทัพเรือ

แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ

มีหน้าที่จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เงินนอกงบประมาณกองทัพเรือ

แผนกรับจ่ายเงิน

มีหน้าที่รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของกองทัพเรือ

แผนกการเงิน

มีหน้าที่ ดำเนินการ เบิก รับ จ่าย เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของ กองบัญชาการกองทัพเรือ กรมการเงินทหารเรือ และส่วนราชการในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ เว้นกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 
  น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
02-4754733
   
         
     
  น.อ.วรวิทย์ รักบ้านเกิด
รองผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
02-4754761
  น.อ.หญิง กานต์จุฑา ศุภกาญจน์
รองผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
02-4754761
 
         

แผนกบัญชีเงินใน งป.   แผนกบัญชีเงินนอก งป.   แผนกรับจ่ายเงิน   แผนกการเงิน
     
น.ท.หญิง อาภัสรา พินิจเนตร
02-4754485/5458
  น.ท.กิตติ ยอดจิตร
02-4755683
  น.ท.อนุชา อุหมัด
02-4754551
  น.ท.หญิง พันธาวดี สิรพันธสาสน์
02-4754585
             
     
น.ต.จีระศักดิ์  ศรีอินทร์
02-4754584
 

น.ต.เกียรติชน  สนธินอก
นรจ.34

 

ร.ต.สุวิทย์ ผิวขาว
02-4754551

 

ร.อ.หญิง ปาริชาติ เชื้อจิตรนุกูล

             
         
    ร.ท.หญิง ศิริขวัญ จำเริญ
      ร.ท.หญิง วัชรี ประสงค์
           
         
    ร.ต.หญิง จุฑารัตน์  ร้อยอำแพง  
 
ร.ท.หญิง สุณี นันทเสนีย์
             
           
    ร.ต.สมชัย กระแบกหอม