กองวิทยาการ

มีหน้าที่เสนอแนะ ให้คำแนะนำ และชี้แจง เกี่ยวกับวิทยาการในด้านการเงิน การบัญชี และระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน และการคลัง การหารือ การขอทำความตกลงด้านการเงินกับหน่วยนอกกองทัพเรือ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานการเงิน กรรมวิธีข้อมูลด้านการเงิน การฝึกและการศึกษาของเหล่าทหารการเงิน

แผนกวิทยาการ

มีหน้าที่เสนอแนะให้คำแนะนำ และชี้แจง เกี่ยวกับวิทยาการในด้านการเงินการบัญชี และระเบียบข้อบังคับทางการเงิน และการคลัง ตลอดจนการหารือการขอทำความตกลงด้านการเงินกับหน่วยนอก กองทัพเรือ

แผนกแผนงานและพัฒนา

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน การตรวจสอบวิเคราะห์โครงการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบงานการเงิน ตลอดจน อำนวยการและกำกับการเกี่ยวการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารการเงิน

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกรรมวิธีข้อมูลในด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมงบประมาณ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนการเงิน

มีหน้าที่ ดำเนินการฝึกและการศึกษาของเหล่าทหาร การเงิน ตลอดจนจัดทำตำรา และเครื่องช่วยการศึกษา
  น.อ.หญิง สมถวิล นาคะเสถียร
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ
ม.หอการค้าไทย 24
02-475-55066
089-0643828
   
     
     
       

 
น.อ.หญิง ฉัตรฑริกา  คูชัมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนการเงิน
02-4755648
  น.อ.ชนินทร์ มาศิริโรจน์
รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ
02-4755677
             

โรงเรียนการเงิน

 

แผนกแผนงานและพัฒนา

 

แผนกวิทยาการ

 

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

     
น.ต.ณรงค์ศักดิ์ รวมทรัพย์
02-4755648
  น.ท.หญิง พรรณวิภา ยนนาวา
02-4755693
  น.ท.พรชัย อ้นวงษา
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 41
02-4755694
  น.ท.สลากร สำราญสำรวจกิจ
ม.ราม 29/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 50
02-4755068
             
       
    น.ต.สมชาย  อินทรกำจร
02-4755694
  ร.อ.ธาดา จันภักดี
02-4755694
 

น.ต.บงกฤษณ์ รอดคลองตัน
นรจ.34/ม.บ้านสมเด็จ 38
02-4755068

             
         
    ร.ต.ยุทธพงษ์ อรุณวิง
02-4755694
      น.ต.วุฒิพงษ์  บุญปกครอง
ม.บ้านสมเด็จฯ 44
02-4755068
             
           
           

ร.ต.ศิวะวัชร์  ลอยรัตน์
02-4755068