พลเรือตรี สุทธินันท์ สมานรักษ์
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
                   
 
 
 
 
นาวาเอกหญิง สุชาวดี จาตุวัฒน์
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ (๑)
 
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ (๒)

น.อ. ธวัชชัย คุรุธัช
หก.ธุรการ
น.อ. หญิง บังอร คุ้มวงษ์
ผอ.กองควบคุมงบประมาณ
น.อ. อนุพงษ์ ทรงมาลัย
ผอ.กองเงินเดือน
น.อ.ศิริชัย แสงจันทร์
ผอ.กองค่าใช้จ่ายทั่วไป
น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์
ผอ.กองการเงินต่างประเทศ
น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ
ผอ.กองบัญชีและการเงิน
น.อ.หญิง สมถวิล นาคะเสถียร
ผอ.กองวิทยาการ