พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
                   
 
 
 
 
นาวาเอกหญิง ศสิณี จารุจินดา
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ (๑)
 
นาวาเอกหญิง สุจิตรา บุณยโกมล
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ (๒)

น.อ.หญิง ภัทราภรณ์ ทวีชัย
หก.ธุรการ
น.อ. หญิง บังอร คุ้มวงษ์
ผอ.กองควบคุมงบประมาณ
น.อ. อนุพงษ์ ทรงมาลัย
ผอ.กองเงินเดือน
น.อ.ศิริชัย แสงจันทร์
ผอ.กองค่าใช้จ่ายทั่วไป
น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์
ผอ.กองการเงินต่างประเทศ
น.อ.หญิง รังษิมา วรรณบูรณ
ผอ.กองบัญชีและการเงิน
น.อ. ธวัช ศรีเฉลิม
ผอ.กองวิทยาการ