พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
                   
 
 
 
 
นาวาเอกหญิง ประดับพร ปัทมานุช
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ (๑)
 
นาวาเอกหญิง บังอร คุ้มวงษ์
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ (๒)

น.อ.หญิง ภัทราภรณ์ ทวีชัย
หก.ธุรการ
น.อ.หญิง พิชชุดา พิศาศักดา
ผอ.กองควบคุมงบประมาณ
น.อ.หญิง มยุรี ร่วมไชย
ผอ.กองเงินเดือน
น.อ.ณัฐพล ทำเนียบ
ผอ.กองค่าใช้จ่ายทั่วไป
น.อ.หญิง รุจนี จันทรมณี
ผอ.กองการเงินต่างประเทศ
น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ กระพี้แดง
ผอ.กองบัญชีและการเงิน
น.อ. ธวัช ศรีเฉลิม
ผอ.กองวิทยาการ