ประวัติกรมการเงินทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ ถือกำเนิดมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2430 ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการทหารขึ้นใหม่ โดยได้ตั้ง "กรมใช้จ่าย" ขึ้นใน กรมยุทธนาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโดยแน่ชัด ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 ให้เปลี่ยนชื่อจากกรมบัญชีกลางทหารเรือ เป็น กรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2491 กรมการเงินทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ กรมการเงินทหารเรือ
1. กรมการเงินทหารเรือซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2491 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง คือ
 
    1.1 กองเงินเดือน มีหน้าที่รับจ่ายเงินเดือน เบี้ยหวัด บำเหน็จ และบำนาญ
1.2 กองค่าใช้สอยและการจร มีหน้าที่ตรวจจ่ายเงินค่าใช้สอย เงินการจร และการพิเศษ
1.3 กองบัญชีและรักษาเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีเงินเก็บรักษาและจ่ายตัวเงินสด และรักษาเอกสารที่ดิน ในปกครองของกองทัพเรือ
1.4 กองงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ และตรวจการเงินของส่วนราชการต่าง ๆ
 
  2. ในปี พ.ศ.2496 มีการจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือใหม่ ได้จัดแบ่งหน้าที่ราชการทหารเรือออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ส่วนกำลังรบ ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ โดยกรมการเงินทหารเรือ เป็นกรมหนึ่งส่วนกิจการพิเศษ กรมการเงินทหารเรือ เมื่อ พ.ศ.2496 นั้น ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังนี้ คือ  
    2.1 กองบังคับการ
2.2 กองเงินเดือน
2.3 กองค่าใช้สอยและการจร
2.4 กองบัญชีและการเงิน
2.5 กองงบประมาณ
 
  3. ในปี พ.ศ.2501 กรมการเงินทหารเรือย้ายมาอยู่ในส่วนยุทธบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ราชการกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2501 และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  
    3.1 โรงเรียนการเงิน
3.2 กองเงินเดือน
3.3 กองค่าใช้สอยและการจร
3.4 กองบัญชีและรักษาเงิน
3.5 กองงบประมาณ
 
  4. ในปี พ.ศ.2521 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการ พ.ศ.2521 โดยได้โอนงานและหน้าที่ บางส่วนซึ่งกรมการเงินทหารเรือเคย ดำเนินการอยู่ ไปให้สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือดำเนินการแทน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการของ กรมการเงินทหารเรือ เสียใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่ ของสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ซึ่งส่วนราชการของกรมการเงินทหารเรือ แบ่งส่วนราชการออกเป็น  
    4.1 แผนกธุรการ
4.2 กองเงินเดือน
4.3 กองค่าใช้จ่ายทั่วไป
4.4 กองบัญชีและการเงิน
4.5 กองควบคุม
4.6 กองวิชาการ
 
 

บทสรุป
ในปี พ.ศ.2534 ได้มีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการ ของกรมการเงินทหารเรือใหม่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงการจัดส่วนราชการครั้งหลังสุด และยังคงใช้ มาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีการเปลี่ยน กองวิชาการ เป็น กองวิทยาการให้กองวิทยาการ มีหน้าที่เสนอแนะ ให้คำแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาการในด้าน การเงิน การบัญชี และระเบียบข้อบังคับ การเงินและการคลัง รวมทั้ง การหารือการขอทำความตกลง ด้านการเงินกับหน่วยนอกกองทัพเรือ และดำเนินการกรรมวิธีข้อมูลด้านการเงิน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับ การฝึกและการศึกษา ของเหล่าทหารการเงิน...........หากจะนับตั้งแต่เมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติจัดการทหาร โดยมีกรมใช้จ่ายทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ.2430 จนเป็นกรมการเงินทหารเรือในปัจจุบัน นับได้ว่า งานการเงินของทหารเรือ ได้กำเนิดเป็นรูปเป็นร่าง และเป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการ ด้านการเงินแก่ กองทัพเรือมาแล้ว มากกว่า 100 ปี