หมายเลขโทรศัพท์กรมการเงินทหารเรือ
ประชาสัมพันธ์ 0-2475-4944
แผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ 0-2475-4563,0-2475-5668
แผนกกรรมวิธีข้อมูล 0-2475-5068
   
กองธุรการและกำลังพล 0-2465-0921 , 0-2475-5595
 - หัวหน้ากองธุรการและกำลังพล
0-2475-5596
 - แผนกกำลังพล 0-2475-4737,0-2475-5257(FAX)
 - แผนกธุรการ
0-2475-4583
 - หัวหน้าธุรการ 0-2475-5597
 - ประชาสัมพันธ์ 0-2475-4944
 - คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 0-2475-4736
กองการเงินต่างประเทศ
0-2466-6129, 0-2475-4594
 - ผู้อำนวยการกองการเงินต่างประเทศ
0-2475-5561
 - รองผู้อำนวยการกองการเงินต่างประเทศ
0-2475-5841
 - แผนกการจัดซื้อ/จ้าง
0-2475-5239
 - แผนกค่าใช้จ่าย
0-2475-5562
 - แผนกใบสำคัญและงบเดือน 0-2475-5563
กองควบคุมงบประมาณ
0-2465-5371, 0-2475-5666
 - ผู้อำนวยการกองควบคุมงบประมาณ
0-2475-4722
 - รองผู้อำนวยการกองควบคุมงบประมาณ
0-2475-5726
 - แผนกควบคมุงบประมาณ
0-2475-4571
 - แผนกควบคุมการเบิกจ่าย
0-2475-4572
 - แผนกสถิติ 0-2475-4574
กองบัญชีและการเงิน
0-2465-5370, 0-2475-4551
 - ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
0-2475-4733
 - รองผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
0-2475-4882
 - แผนกบัญชี
0-2475-4485,0-2475-4584
 - แผนกทะเบียน
0-2475-5683
 - แผนกรับจ่ายเงิน
0-2475-4585
 - แผนกการเงิน 0-2475-5684
กองเงินเดือน
0-2465-5369, 0-2475-4541
 - ผู้อำนวยการกองเงินเดือน
0-2475-4725
 - รองผู้อำนวยการกองเงินเดือน
0-2475-5667
 - แผนกเงินเดือน
0-2475-4082,0-2475-4486
 - แผนกค่าจ้าง
0-2475-4562
 - แผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ 0-2475-4563,0-2475-5668
กองวิทยาการ
0-2465-5625, 0-2475-4597
 - ผู้อำนวยการกองวิทยาการ
0-2475-5066
 - รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ
0-2475-5677
 - แผนกวิทยาการ
0-2475-5067
 - แผนกศึกษา
0-2475-4597
 - แผนกกรรมวิธีข้อมูล
0-2475-5068,0-2475-5085
 - โรงเรียนการเงิน 0-2466-8638,0-2475-4542
 - รอง ผอ. โรงเรียนการเงิน 0-2475-5648
กองค่าใช้จ่ายทั่วไป
0-2465-5039, 0-2475-4591
 - ผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป
0-2475-4735
 - รองผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป
0-2475-5593
 - แผนกตรวจสอบค่าใช้จ่าย
0-2475-4592
 - แผนกใบสำคัญและงบเดือน
0-2475-4626,0-2475-5669
 - แผนกฏีกาและใบสำคัญ 0-2475-4593