:: ระบบการจองเข้าใช้งาน New GFMIS Thai ::
จองเข้าใช้งาน New GFMIS Thai
(งานด้านการบันทึกฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท)
จองเข้าใช้งาน New GFMIS Thai
(งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง สร้างใบ PO ตรวจรับใบ PO ระบบสินทรัพย์)
   จองวันที่ 16 - 31 พ.ค.65    ตรวจสอบสถานะการจอง 16 - 31 พ.ค.65    จองวันที่ 16 - 31 พ.ค.65    ตรวจสอบสถานะการจอง 16 - 31 พ.ค.65
   จองวันที่ 1 - 15 มิ.ย.65    ตรวจสอบสถานะการจอง 1 - 15 มิ.ย.65    จองวันที่ 1 - 15 มิ.ย.65    ตรวจสอบสถานะการจอง 1 - 15 มิ.ย.65
   จองวันที่ 16 - 30 มิ.ย.65    ตรวจสอบสถานะการจอง 16 - 30 มิ.ย.65    จองวันที่ 16- 30 มิ.ย.65    ตรวจสอบสถานะการจอง 16 - 30 มิ.ย.65
:: หากหน่วยมีความประสงค์ต้องการปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด และ พบปัญหาการเข้าจองเวลา ::
:: ให้ประสาน กคง.กง.ทร.โดยตรง โทร.54571 ::