พิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่หน่วยเจ้าของผลงานและผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหน่วยต่าง ๆ ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยให้ดีขึ้นจนได้รับรางวัลและขอให้รักษาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนสืบไป ผมขอแสดงความยินดีแก่หน่วยงาน นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของกองทัพเรือทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งขอชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละในการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทำให้เกิดความเป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และมีการพัฒนาต่อยอดผลงานเหล่านี้ต่อไป” โดย กง.ทร.ได้รับรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ PMQA ระดับพื้นฐาน และ รางวัลการจัดการความรู้ของ ทร. ระดับดีเลิศ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-09-03 15:42:34