การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษจาก ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ในสิทธิและการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้าน ค่าศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
นำเข้าโดย : ร.ต.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2020-01-21 08:10:11