ดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ครู ข้าราชการโรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๕๗ ดูงานที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ใน ๓ มี.ค.๕๗ โดยมี นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2014-03-06 09:04:02