กง.ทร. จัดการอบรมบัญชีด้วยสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลา
กง.ทร. จัดการอบรมบัญชีให้กับหน่วยงานที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัด รวม ๒๓ หน่วย โดยมีนายทหารบัญชีและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม กง.ทร. ตั้งแต่ ๑๙ พ.ย.๕๕ ถึง ๑๔ ธ.ค.๕๕ และมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ๒ ประการคือ ให้หน่วยสามารถจัดทำบัญชีตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยระบบสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของกองทัพเรือ
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-12-24 13:53:28