กง.ทร.ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองข้าราชการกรมบัญชีกลาง ณ เรืออังสนา
เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ให้แนบแน่นอย่างต่อเนื่อง กง.ทร.ได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองข้าราชการกรมบัญชีกลาง ณ เรืออังสนา ในวันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕ โดยมี จก.กง.ทร. รอง ปช.ทร. และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลาง โดยมีข้าราชการจากกรมบัญชีกลางที่มาร่วมงานทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ทั้งนี้ กง.ทร. ขอขอบคุณ ฐท.กท. และ ขส.ทร. ที่ให้การสนับสนุน
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-12-24 13:49:33