กง.ทร. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พ.ย.๕๕ กง.ทร.ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อ.หนองหาน จว.อุดรธานี ในการดำเนินการมีข้าราชการ พลทหารและลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๙๙๙.- (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-12-24 13:40:46