กง.ทร. จัดให้มีมีการบรรยายธรรม โดยพระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต)
เพื่อสนับสนุนนโยบายของ ทร. ในการจัดองค์การที่ดี กง.ทร. ได้มีการบรรยายธรรม โดยพระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ ข้าราชการเหล่าทหารการเงิน ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พ.ย.๕๕ โดยมีข้าราชการในสังกัด กง.ทร. และใกล้เคียงเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม และร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๕๖๐.๕๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ่งของ อาหารแห้งอีกเป็นจำนวนมาก จึงขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2012-12-24 13:29:28