: : คุณธรรมและความโปร่งใส กรมการเงินทหารเรือ : :

                 มาตราการและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน(OIT) ของ กง.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 :: ข้อมูลพื้นฐาน
      O1 โครงสร้างของหน่วย
      O2 ข้อมูลผู้บริหาร
      O3 อำนาจหน้าที
      O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      O5 ข้อมูลการติดต่อ
      O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: การประชาสัมพันธ์
      O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
:: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      O8 Q&A
      O9 Social Network
      O10 แผนดำเนินงานประจำปี
:: การดำเนินงาน
      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
:: การปฏิบัติงาน
      O13 คู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
:: การให้บริการ
      O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      O17 E–Service
:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
      O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
:: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
:: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีที่ผ่านมา
:: การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
     O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
:: การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
:: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     O35 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
:: การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
:: แผนป้องกันการทุจริต
     O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
:: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน